Các món nước dùng

Các món nước dùng

Lẩu Sườn

Lẩu Sườn

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Lẩu Xương Thịt Đùi

Lẩu Xương Thịt Đùi

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Lẩu Chân

Lẩu Chân

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Lẩu Xí Quách (Xương Tủy)

Lẩu Xí Quách (Xương Tủy)

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Lẩu Tỏi Đùi

Lẩu Tỏi Đùi

190,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Lẩu Tim Gan Thận Nhúng

Lẩu Tim Gan Thận Nhúng

190,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Lẩu Ngọc Dương

Lẩu Ngọc Dương

200,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Thịt Tươi Nhúng

Thịt Tươi Nhúng

60,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Xáo Măng Xương Thịt

Xáo Măng Xương Thịt

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Xáo Măng Sườn

Xáo Măng Sườn

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Xáo Măng Chân

Xáo Măng Chân

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Xáo Măng Tỏi Đùi

Xáo Măng Tỏi Đùi

190,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Xáo Măng Xương Tủy Xí Quách

Xáo Măng Xương Tủy Xí Quách

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Tái Nhúng Giấm

Tái Nhúng Giấm

125,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Tái Nhúng Mẻ

Tái Nhúng Mẻ

125,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Cháo Xương Thịt

Cháo Xương Thịt

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Cháo Sườn

Cháo Sườn

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Cháo Chân

Cháo Chân

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Cháo Thịt Bằm

Cháo Thịt Bằm

190,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Cháo Ngọc Dương

Cháo Ngọc Dương

250,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Cháo Tim Gan Thận

Cháo Tim Gan Thận

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Hầm Sả Xương Thịt

Hầm Sả Xương Thịt

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Cháo Xương Tủy (Xí Quách)

Cháo Xương Tủy (Xí Quách)

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Hầm Sả Sườn

Hầm Sả Sườn

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Hầm Sả Chân

Hầm Sả Chân

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Hầm Sả Tỏi Đùi

Hầm Sả Tỏi Đùi

190,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Hầm Sả Xương Tủy (Xí Quách)

Hầm Sả Xương Tủy (Xí Quách)

160,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544
Ngọc Dương Hầm Thuốc Bắc

Ngọc Dương Hầm Thuốc Bắc

250,000

Liên hệ đặt bàn 0965499411 hoặc 0906733544